Дитячий садок №32 Чернігів

 Концепція розвитку дошкільного навчального закладу

Розділ 1

Загальні положення

1.     Мета:

Забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно її задатків, нахилів здібностей, індивідуальних, психічних, фізичних особливостей, культурних потреб, набуття нею життєво соціального досвіду.

2.     Основні складові концепції, за якою працює педколектив:

 • Розвиток
 • Виховання
 • Навчання

3.     Загальна характеристика:

 • орієнтована на гармонічний і всебічний розвиток особистості;
 • передбачає особистісно-орієнтовний підхід;
 • використання різних типів, видів, форм організації освітнього процесу, методів та прийомів роботи;

4.     Позиція педагога:

 • фізичний і духовний розвиток дошкільника;
 • визнання індивідуальності кожної дитини;

Позиція дитини:

 • самопізнання;
 • самовираження;
 • самореалізація;

5.     Пріоритетні напрямки роботи

1)    Підвищення якості освіти, доступності та ефективності навчально-освітнього процесу завдяки впровадженню в практику роботи ДНЗ нового змісту освіти ( педагогічних інновацій, комп’ютерних та інтерактивних технологій, сучасних форм організації педагогічного процесу).

2)    Зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя  шляхом здійснення комплексного підходу до фізичного виховання та використання здоров’язберігаючих технологій.

3)    Формування елементарного дитячого досвіду особистості, здатності орієнтування в життєвих ситуаціях, вміння реалізовувати свій природній потенціал,  задовольняти основні потреби, виявляти продуктивну активність та самостійність.

4)    Залучення дитини до системи цінностей культури і традицій українського народу, виховання шанобливого ставлення до його надбань та рідної мови.

5)    Надання пріоритету сьогоденним розвивальним, виховним та навчальним завданням перед перспективними, відмову від погляду на дошкільний заклад як на школу для маленьких, переорієнтацію на соціальний розвиток дитини, плекання її індивідуального обличчя.

6)    Урахування індивідуальних особливостей дитини (темпераменту, статевої належності, інтересів, особистісного досвіду, індивідуальної історії життя, емоційного стану, темпу психо-фізичного розвитку.

7)    Забезпечення безпечних умов розвитку, виховання і навчання дошкільників.

8)    Удосконалення професійного рівня педагогічного колективу.

9)    Створення інформаційного банку педагогічних інновацій.

10)  Здійснення пропаганди здорового способу життя і фізкультурно-оздоровчої роботи серед батьків та вихованців.

11)  Надання психолого-педагогічної допомоги дітям і батькам на основі сучасних підходів.

 1. 6.     Основні принципи роботи

1)    Цілісність підходу до розвитку особистості

2)    Диференціація освітньо-виховного процесу з урахуванням індивідуальних здібностей, нахилів і можливостей кожної дитини.

3)    Відродження духовності і національних традицій та застосування їх на практиці.

4)    Гуманізація освітньо-виховного процесу шляхом встановлення спільної партнерської діяльності дорослого і дитини; заохочення до всіх проявів для самовираження, самоствердження й самореалізації у творчій діяльності.

5)    Інтеграція родинного і суспільного виховання.

6)    Безперервність та системність.

7)    Динамічність, що передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі та застосування їх у практиці роботи ДНЗ.

 1. 7.     Кінцева мета
  1. Створення сприятливих умов для особистісного становлення  і творчої самореалізації кожної дитини.
  2. Формування здорової, успішної, щасливої особистості на засадах гуманно-особистісної педагогіки.
  3. Формування її життєвих компетенцій, розвитку в ній ціннісного ставлення до Світу, Природи, Культури, Людей, Самого себе.

Розділ 2

Основи організації освітньо-виховного процесу

  Основні завдання діяльності центру

 1. Створити належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу ( психічного, фізичного та соціального).
 2. Організовувати освітньо-виховний процес з опорою на самостійну пізнавальну діяльність.
 3. Модернізувати зміст фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі, впроваджуючи в практику роботи інноваційні здоров’язберігаючі  технології.
 4. Забезпечити здійснення індивідуального підходу до кожного вихованця з урахуванням стану здоров’я, психо-фізичних особливостей, впливу природних факторів із поступовим виведенням організму на режим саморегуляції.
 5. Розробити модель особистісно-оріентованого спілкування з дошкільником.
 6. Забезпечити психологічний комфорт шляхом створення атмосфери любові, доброзичливості, тепла і розуміння дитячої душі, сприяння духовному розвитку дитини через спілкування з навколишнім світом та оволодіння рідною мовою, як найціннішим скарбом народу.
 7. Здійснити освітньо-виховний процес з урахуванням зони найближчого розвитку дитини, максимально його індивідуалізувати.
 8. Домогтися опанування педколективом ефективних методів  і форм педагогічної взаємодії на різних етапах навчально-виховної діяльності, з метою підвищення якості освітнього процесу.

Розділ 3

Умови реалізації концепції і розвитку ДНЗ

Вирішальною умовою реалізації концепції  розвитку ДНЗ є комплексне вирішення питань щодо її забезпечення:

 • Створення збагаченого освітнього середовища як сукупність умов, які сприятимуть:

–       виявленню нових підходів до реалізації процесу навчання, наукового насичення;

–       створенню умов для творчої атмосфери, постійного самоаналізу діяльності.

 • Розвиток цілісної системи навчання і виховання, яка забезпечить формування інтелекту дитини її фізичне і духовне здоров’я.
 • Усвідомлення кожним учасником навчально-виховного процесу пріоритетних принципів освіти:

–       гуманізація;

–       демократизація;

–       індивідуалізм;

–       диференціація;

–       технологізація;

–       національна свідомість.

 • Формування творчого та інноваційного потенціалу учасників навчально-виховного процесу.
 • Реалізація адміністрацією ДНЗ принципів гуманізму та демократизму в управлінні.
 • Інформаційне забезпечення.
 • Підтримка інноваційних процесів громадкістю, управлінням освіти, органами місцевого самоврядування.

Розділ 4

Висновок

Очікувані результати :

 • Модернізація матеріально-технічної бази закладу з метою ефективного впровадження інноваційних здоров’язберігаючих технологій, традиційних та нетрадиційних методик загартування.
 • Сформованість вміння у дошкільників орієнтуватися у показниках здоров’я, власного усвідомлення його цінності.
 • Віра у власні можливості, вміння допомагати собі  у скрутних ситуаціях, покладатися на себе, сприяти своєму розвитку, уникати дії шкідливих чинників.
 • Уміння гармонійно співіснувати з довкіллям, бути у згоді з собою, оптимістично ставитися до життя , виявляти гнучкість за різних умов.
 • Збалансованість  прагнень дитини до самореалізації, саморозвитку та самозбереження.

Концепція передбачає шляхи вдосконалення та якісного перетворення системи фізкультурно-оздоровчої роботи, використання новітніх освітніх здоров’язбережувальних технологій, вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, сформованість базових фізичних якостей особистості дитини, її прагнення до самореалізації, саморозвитку і самозбереження.

Концепція реалізується за допомогою Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», варіативної програми Л. Лохвицької, Т. Андрющенко « Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати», розробки і реалізації освітніх проектів, річних планів та інших заходів, інноваційних методик, зокрема, методики «Театр фізичного виховання М. Єфименка».

Ефективність її реалізації забезпечується конструктивною співпрацею педагогічних та медичних працівників, всіх спеціалістів ДНЗ та батьків.